Isofa pasta 500g

Kód: 9800186
Akce
Neohodnoceno
24 Kč –50 %
isofa pasta 500g
24 Kč –50 % 12 Kč 14,52 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

mycí pasta na ruce Isofa Eco 500gr

Speciální mycí pasta na ruce, obsahující šetrná přírodní abraziva a aktivní látky se schopností rychle odstranit nečistoty z vašich rukou.

· Klasifikace látky nebo směsi
· Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt není klasifikován podle nařízení CLP.
· Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES Odpadá.
· Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí při používání látky/přípravku
Žádná nebezpečí, která je třeba zvlášť uvádět. Mějte prosím na zřeteli informace uvedené v tomto
bezpečnostním listu.
· Klasifikační systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním směrnicím ES, je však doplněna údaji z odborné literatury a firemními údaji.
· Prvky označení
· Označení podle právních směrnic EHS:
Produkt je zařazen a označen podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách.
· S-věty:
25 Zamezte styku s očima.
26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
64 Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí).
· Zvláštní označení určitých přípravků:
Obsahuje Parfum 31 - směs přírodních a syntetických vonných látek. Může vyvolat alergickou reakci.
· Další údaje:
Obsahuje Parfum 31 - směs přírodních a syntetických vonných látek. Může vyvolat alergickou reakci.
· Další nebezpečnost
· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: